Kontakty

AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 2473/7A
093 01 Vranov nad Topľou
tel: (057) 44 621 62
napíšte nám
Pracovná doba:
Pon - Pia: 7:30 - 16:00

AUDÍTORSKÁ ČINNOSŤ
Audítorská činnosť

 

Audítorská činnosť predstavuje hlavný predmet podnikania našej spoločnosti. Tejto činnosti sa venujeme nepretržite od svojho vzniku. Počas tejto doby prešlo našou spoločnosťou množstvo významných podnikateľských subjektov.

......................................................................................................................................................

 

V súvislosti s týmto predmetom podnikania ponúkame našim súčasným ale aj potenciálnym obchodným partnerom najmä tieto služby:

 

  • audit individuálnej účtovnej závierky obchodnej spoločnosti,
  • audit konsolidovanej účtovnej závierky obchodnej spoločnosti,
  • audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky miest a obci,
  • priebežné overenie správnosti účtovníctva pre ÚJ, ktorým nevyplýva zákonná povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

......................................................................................................................................................

 

Podľa §19 z. č.431/2002 v platnom znení (zákon o účtovníctve), má povinnosť overiť riadnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku každá účtovná jednotka:

 

a) ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

 

  • celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3*,
  • čistý obrat presiahol 8 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej
    jednotky po odpočítaní zliav,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50,

b) obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,

c) ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis, 24)**

d) ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a***.

_________________________________

* §26 ods.3 : Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami.

**  24)Napríklad § 40 zákona č. 483/2001 Z. z., § 34 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z.

***  §17a - 431/2002

......................................................................................................................................................

YWZhMDhkZD